افتتاح چندین پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان کرمان

۹۶/۰۲/۱۸ شماره 84 ۸۴
شماره 84 ۸۴
عصر روابط عمومی شماره ۸۴ ۹۶/۰۲/۱۸