افتتاح کارخانه تعمیرات واگن های مسافری و باری جوپار در کرمان

۹۵/۱۱/۲۶ شماره 58 ۵۸
شماره 58 ۵۸
ندای اعتدال کرمان شماره ۵۸ ۹۵/۱۱/۲۶