افتتاح یکی از بزرگترین پارک ها در منطقه چهار

۹۶/۰۸/۰۹ شماره 2312 ۲۳۱۲
شماره 2312 ۲۳۱۲
ندای وحدت شماره ۲۳۱۲ ۹۶/۰۸/۰۹