افتتاح ۱۰۰ طرح با اعتبار 600 میلیارد در دهه فجر در ریگان

۹۵/۱۱/۱۷ شماره 154 ۱۵۴

۱۵۴

۱۵۳
شماره 154 ۱۵۴
طلوع بم شماره ۱۵۴ ۹۵/۱۱/۱۷۵


۱۵۳

PDF