افتتاح 15 کیلومتر راه روستایی در استان کرمان

۹۵/۰۱/۲۱ شماره 596 ۵۹۶

۵۹۶

۳۱
شماره 596 ۵۹۶
پیام ما شماره ۵۹۶ ۹۵/۰۱/۲۱