افتتاح 6 طرح ابرسانی و تسیسات فاضلاب در استان کرمان

۹۵/۰۲/۲۰ شماره 620 ۶۲۰

۶۲۰

۳۱
شماره 620 ۶۲۰
پیام ما شماره ۶۲۰ ۹۵/۰۲/۲۰