افتتاح 85 پروژه با اعتبار72 میلیارد تومانی

۹۶/۰۶/۰۸ شماره 168 ۱۸۶

۱۸۶

۲۶
شماره 168 ۱۸۶
طلوع بم شماره ۱۸۶ ۹۶/۰۶/۰۸