افتتتاح رسمی مجموعه ورزشی و پروژه های گل گهر با حضور معاون اول رییس جمهمور

۹۵/۰۸/۲۲ شماره 74 ۷۴
شماره 74 ۷۴
نسیم امید شماره ۷۴ ۹۵/۰۸/۲۲