افزایش سرانه فضای سبز کرمان به بیش از 17 متر مربع

۹۵/۱۲/۱۴ شماره 170 ۱۷۰

۱۷۰

۵۴
شماره 170 ۱۷۰
هفتواد شماره ۱۷۰ ۹۵/۱۲/۱۴