افزایش چند برابری تعرفه خدمات درمانی قابل تحمل نیست

۹۵/۰۷/۱۸ شماره 344 ۳۴۴
شماره 344 ۳۴۴
تناوران شماره ۳۴۴ ۹۵/۰۷/۱۸