افشاگری عضو شورای شهر از پشت پرده های سلب صلاحیتی که میگوید هنوز ابلاغ نشده

۹۴/۰۸/۲۵ شماره 495 ۴۹۵

۴۹۵

۱۴۱
شماره 495 ۴۹۵
پیام ما شماره ۴۹۵ ۹۴/۰۸/۲۵۵


۱۴۱

PDF