افشاگری عضو شورای شهر از پشت پرده های سلب صلاحیتی که میگوید هنوز ابلاغ نشده

۹۴/۰۸/۲۵ شماره 495 ۴۹۵

۴۹۵

۱۳۸
شماره 495 ۴۹۵
پیام ما شماره ۴۹۵ ۹۴/۰۸/۲۵۵


۱۳۸

PDF