افشاگری و انتقاد تند دکتر پورابراهیمی در جلسه مناظره از نحوه اداره و تخلفات گسترده در مجموعه وزارت رفاه

۹۶/۰۶/۰۴ شماره 189 ۱۸۹

۱۸۹

۱۱
شماره 189 ۱۸۹
هفتواد شماره ۱۸۹ ۹۶/۰۶/۰۴