اقای استاندار می دانید چرا نخبگان و فرهیختگان برای شوراها نیامدند

۹۶/۰۱/۲۶ شماره 172 ۱۷۲

۱۷۲

۲۱
شماره 172 ۱۷۲
هفتواد شماره ۱۷۲ ۹۶/۰۱/۲۶