اقدامات فرهنگی شهرداری بم در سال 95 و 96 گسترده و تاثیر گذار است

۹۶/۰۵/۱۷ شماره 167 ۱۶۷

۱۶۷

۳۱
شماره 167 ۱۶۷
طلوع بم شماره ۱۶۷ ۹۶/۰۵/۱۷