اقدام مردم روستای پشترود بم برای نجات یک اعدامی

۹۶/۰۶/۲۸ شماره 169 ۱۶۹

۱۶۹

۲۵
شماره 169 ۱۶۹
طلوع بم شماره ۱۶۹ ۹۶/۰۶/۲۸