امادگی نسبی در برابر زلزله!

۹۶/۰۵/۰۷ شماره 582 ۵۸۲
شماره 582 ۵۸۲
استقامت شماره ۵۸۲ ۹۶/۰۵/۰۷