امام جمعه بافت :سند 2030 تغییر رفتار جمهوری اسلامی است

۹۶/۰۲/۲۷ شماره 2198 ۲۱۹۸
شماره 2198 ۲۱۹۸
ندای وحدت شماره ۲۱۹۸ ۹۶/۰۲/۲۷