امام جمعه بم : نباید تحت عنوان نهی از منکر آبروی کسی را ببریم

۹۵/۰۷/۱۷ شماره 741 ۷۴۱
شماره 741 ۷۴۱
پیام ما شماره ۷۴۱ ۹۵/۰۷/۱۷