امام جمعه کرمان : آیت الله هاشمی مرد بزرگ و فوق العاده ای بود

۹۵/۱۲/۱۰ شماره 60 ۶۰
شماره 60 ۶۰
ندای اعتدال کرمان شماره ۶۰ ۹۵/۱۲/۱۰