امام جمعه کرمان : مسئولان در آئین های ملی و مذهبی حضور داشته باشند

۹۶/۰۳/۲۳ شماره 71 ۷۱
شماره 71 ۷۱
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۱ ۹۶/۰۳/۲۳