امام جمعه کرمان : مسئولان در آئین های ملی و مذهبی حضور داشته باشند

شماره 71 ۷۱
ندای اعتدال کرمان شماره ۷۱ ۹۶/۰۳/۲۳