امروزه گردشگری یک کالای لوکس نیست بلکه یکی از مهمترین ابزارتوسعه پایدار و اقتصاد هر جامعه است

۹۴/۰۷/۰۷ شماره 746 ۷۴۶

۷۴۶

۵۵
شماره 746 ۷۴۶
بیداری شماره ۷۴۶ ۹۴/۰۷/۰۷  ۰


۵۵