امروز با نفت 30 دلاری عده ای طلبکار هستند

۹۴/۱۰/۲۷ شماره 676 ۶۷۶
شماره 676 ۶۷۶
نگین سیرجان شماره ۶۷۶ ۹۴/۱۰/۲۷