امروز میدان انتخابات میدان تحقیر و تضعیف و خارج کردن رقیب از میدان است

۹۶/۰۱/۳۰ شماره 2175 ۲۱۷۵
شماره 2175 ۲۱۷۵
ندای وحدت شماره ۲۱۷۵ ۹۶/۰۱/۳۰