امروز وقت عملی شدن وعده های انتخاباتی است

۹۶/۰۶/۰۵ شماره 2269 ۲۲۶۹
شماره 2269 ۲۲۶۹
ندای وحدت شماره ۲۲۶۹ ۹۶/۰۶/۰۵