امریکا همان امریکاست و نتیجه انتخابات برای ما فرقی نمیکند

۹۵/۰۸/۲۹ شماره 2082 ۲۰۸۲
شماره 2082 ۲۰۸۲
ندای وحدت شماره ۲۰۸۲ ۹۵/۰۸/۲۹