امضای قراررداد آموزشی میان فنی حرفه ای کرمان و حوزه علمیه

۹۴/۰۸/۰۵ شماره 478 ۴۷۸

۴۷۸

۸۰
شماره 478 ۴۷۸
پیام ما شماره ۴۷۸ ۹۴/۰۸/۰۵