امنیت کامل در در سطح استان حاکم است

۹۶/۱۰/۱۲ شماره 2352 ۲۳۵۲
شماره 2352 ۲۳۵۲
ندای وحدت شماره ۲۳۵۲ ۹۶/۱۰/۱۲