امید را از جامعه نگیرید

۹۶/۰۲/۰۹ شماره 570 ۵۷۰
شماره 570 ۵۷۰
استقامت شماره ۵۷۰ ۹۶/۰۲/۰۹