امیر بهزادی قهرمان تراپ بانوان با اشاره به گرانی قیمت فشنگ : دیگر تمرین نمیکنم

۹۵/۰۸/۱۲ شماره 134 ۱۳۴
شماره 134 ۱۳۴
زن و اجتماع شماره ۱۳۴ ۹۵/۰۸/۱۲