امیر شمس الدین حشمت زاده:ما سینماگران چیزی جز سابقه کاری نداریم

۹۴/۰۸/۲۶ شماره 496 ۴۹۶

۴۹۶

۳۱
شماره 496 ۴۹۶
پیام ما شماره ۴۹۶ ۹۴/۰۸/۲۶