ام گذاری خیابان های کرمان به نام ورزشکاران

۹۶/۰۵/۲۹ شماره 380 ۳۸۰
شماره 380 ۳۸۰
کرمان ورزشی شماره ۳۸۰ ۹۶/۰۵/۲۹