انتخابات 96 به رکود بازار مسکن می افزاید

۹۵/۰۷/۰۸ شماره 636 ۶۳۶
شماره 636 ۶۳۶
امیدکرمان شماره ۶۳۶ ۹۵/۰۷/۰۸