انتخاب وزرا باید با روحیه جهادی انجام شود

۹۶/۰۴/۲۵ شماره 2239 ۲۲۳۹
شماره 2239 ۲۲۳۹
ندای وحدت شماره ۲۲۳۹ ۹۶/۰۴/۲۵