انتصاب سه تن از بانوان در کابینه دوازدهم

۹۶/۰۵/۱۹ شماره 2258 ۲۲۵۸
شماره 2258 ۲۲۵۸
ندای وحدت شماره ۲۲۵۸ ۹۶/۰۵/۱۹