انتظار شهرداری از شهروندان، مشارکت در طرح های عمرانی است

۹۴/۱۱/۱۴ شماره 2259 ۲۲۵۹
شماره 2259 ۲۲۵۹
کرمان امروز شماره ۲۲۵۹ ۹۴/۱۱/۱۴