انتظار 4 ماهه کارگران شهرداری برای پرداخت حقوق

۹۴/۱۱/۰۶ شماره 551 ۵۵۱

۵۵۱

۵۷
شماره 551 ۵۵۱
پیام ما شماره ۵۵۱ ۹۴/۱۱/۰۶