انتقاد از شعارهای تندروها

۹۴/۱۰/۱۴ شماره 673 ۶۷۳
شماره 673 ۶۷۳
نگین سیرجان شماره ۶۷۳ ۹۴/۱۰/۱۴