انتقاد رییس دانشگاه علوم بژشکی کرمان از مشخص نبودن اولویت مقابله با اسیب های اجتماعی

۹۶/۰۱/۲۱ شماره 2169 ۲۱۶۹
شماره 2169 ۲۱۶۹
ندای وحدت شماره ۲۱۶۹ ۹۶/۰۱/۲۱