انتقاد شدید استاندار کرمان از ساختار اداری دولتی

۹۵/۰۳/۲۹ شماره 652 ۶۵۲
شماره 652 ۶۵۲
پیام ما شماره ۶۵۲ ۹۵/۰۳/۲۹