انتقاد محمدرضا عارف از دولت : چرا مدیرانی که به بهانه مجلس نهم سرکار بودند تغییر نکردند

۹۵/۰۶/۱۳ شماره 713 ۷۱۳
شماره 713 ۷۱۳
پیام ما شماره ۷۱۳ ۹۵/۰۶/۱۳