انتقاد مردم نسبت به افزایش قیمت زمین

۹۴/۱۰/۲۰ شماره 675 ۶۷۵
شماره 675 ۶۷۵
نگین سیرجان شماره ۶۷۵ ۹۴/۱۰/۲۰