انتقاد مسوول پروژه های قرارداد خاتم در کرمان: مدیران شهر کرمان به وعده های وفا نمی کنند

۹۵/۰۹/۱۳ شماره 553 ۵۵۳
شماره 553 ۵۵۳
استقامت شماره ۵۵۳ ۹۵/۰۹/۱۳