انتقال آب از بهشت آباد به کرمان مجوز زیست محیطی ندارد

۹۵/۰۸/۰۳ شماره 753 ۷۵۳
شماره 753 ۷۵۳
پیام ما شماره ۷۵۳ ۹۵/۰۸/۰۳