انتقال آب بهشت آباد به کرمان قطعی است

۹۴/۱۱/۱۰ شماره 515 ۵۱۵
شماره 515 ۵۱۵
استقامت شماره ۵۱۵ ۹۴/۱۱/۱۰