انتقال المان میدان آزادی به محل مناسب

۹۴/۱۰/۱۳ شماره 308 ۳۰۸
شماره 308 ۳۰۸
همراه کرمان شماره ۳۰۸ ۹۴/۱۰/۱۳