انهدام باند سارقان به عنف و کشف 6 فقره سرقت در کرمان

۹۶/۰۳/۱۷ شماره 2212 ۲۲۱۲
شماره 2212 ۲۲۱۲
ندای وحدت شماره ۲۲۱۲ ۹۶/۰۳/۱۷