انهدام باند سارقان گداخته مس

۹۶/۰۵/۰۵ شماره 2247 ۲۲۴۷
شماره 2247 ۲۲۴۷
ندای وحدت شماره ۲۲۴۷ ۹۶/۰۵/۰۵