انگیزه ها از تخریب فرماندار چیست؟

۹۴/۱۰/۲۰ شماره 675 ۶۷۵
شماره 675 ۶۷۵
نگین سیرجان شماره ۶۷۵ ۹۴/۱۰/۲۰