اهدا لباس محلی به وزیر کشور

۹۵/۰۶/۲۹ شماره 12 ۱۲
شماره 12 ۱۲
آفاق جنوب شماره ۱۲ ۹۵/۰۶/۲۹