اوضای مالی شهرداری بد نیست

۹۵/۰۳/۰۸ شماره 529 ۵۲۹
شماره 529 ۵۲۹
استقامت شماره ۵۲۹ ۹۵/۰۳/۰۸